ΕΙΣΟΔΟΣ
playerdex

Γενικές Πληροφορίες

info@playerdex.app

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

privacy@onetouchfootball.gr

Πολιτική απορρήτου

Γενικά

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής και Πολιτική) έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την εταιρεία OneTouch Football IKE (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η Πολιτική ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας www.playerdex.app και της Εφαρμογής PlayerDex App.

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό της ιδιωτικότητας και στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Περιγραφή της υπηρεσίας PLAYERDEX:

Η Υπηρεσία PlayerDex σας παρέχεται από την Εταιρεία. Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής ως υπεύθυνος Ακαδημίας ποδοσφαίρου, Προπονητής, Αθλητής, Γονέας/Κηδεμόνας (ασκών τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου). Η Υπηρεσία αποτελεί διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου. Κάθε Χρήστης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής έχει πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας που προορίζεται για την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης).

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο (προπονητής/γονέας – κηδεμόνας/αθλητής) που δημιουργεί/ενεργοποιεί λογαριασμό στην Πλατφόρμα www.playerdex.app, ή στην Εφαρμογή PlayerDex App.

«Επιχειρηματικός Χρήστης» ή «Διαχειριστής» ή «Ακαδημία» είναι η Ακαδημία ποδοσφαίρου που έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται την Πλατφόρμα, δημιουργεί και ενημερώνει τους λογαριασμούς των Χρηστών.

«Πλατφόρμα» ή «Πρόγραμμα» είναι η online πλατφόρμα www.playerdex.app.

«Εφαρμογή» είναι το PlayerDex App που προορίζεται για εγκατάσταση και χρήση σε συσκευές με λειτουργικό Android ή iOs.

«Υπηρεσία PlayerDex» είναι η υπηρεσία που σας παρέχεται από την Εταιρεία και συνιστά διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου. Κάθε χρήστης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας που προορίζεται για την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Επιχειρηματικοί Χρήστες), αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «OneTouch Football IKE», Α.Φ.Μ. 801073852, η οποία εδρεύει στον Σχινιά Αττικής, οδός Σικελιανού αριθ. 46, τηλέφωνο: 2294063426, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@onetouchfootball.gr.

1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2294063426

Β) E-mail στο privacy@onetouchfootball.gr

2. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγει την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά της. Στα πλαίσια αυτά, κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

2.1. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

2.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2.3. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

2.4. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με τη δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

2.5. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας.

2.6. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

2.7. Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.

2.8. Σας ενημερώνουμε πως η μη παροχή των παρακάτω προσωπικών δεδομένων από τον χρήστη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης και τον τερματισμό της συμμετοχής στο Πρόγραμμα PlayerDex. Ακόμη, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητούμε στο πλαίσιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα PlayerDex ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης/ενεργοποίησης της υπηρεσίας PlayerDex για εσάς.

2.9. Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια του Προγράμματος PlayerDex η Εταιρεία ενδέχεται να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις σχέσεις της μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για την αξιολόγηση των καταναλωτικών αναγκών και προτιμήσεών σας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, η Εταιρεία (α) σας παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος πρόσβασης, γενικές πληροφορίες για την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας, και (β) εξασφαλίζει την δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης κατά την λήψη της τελικής απόφασης, κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος (όπως κατωτέρω περιγράφεται).

2.10. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.

2.11. Η Εταιρεία μας τηρεί εν γένει στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

3. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

3.1. Τα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες μας, που επιλέγετε. Έτσι, κατά (α) την είσοδο και χρήση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter), (γ) τη δημιουργία/ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού, (δ) τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού και (ε) τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής PlayerDex, η Εταιρεία μας συλλέγει τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

3.2. Κατά την πλοήγηση στην online πλατφόρμα www.playerdex.app, μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.
 • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον Χρήστη.

3.3. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

3.4. Κατά τη δημιουργία/ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Κωδικός Εισόδου (password).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Κινητό τηλέφωνο.
 • Φωτογραφία.
 • Ημερομηνία γέννησης/φύλο/βάρος-ύψος (προαιρετικά).

3.5. Κατά τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Κωδικός Εισόδου (password).
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Όνομα Ακαδημίας.
 • Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου.
 • Έδρα/εγκατάσταση.
 • Σταθερό τηλέφωνο.

3.6. Κατά την χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής PlayerDex App μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον Χρήστη ή τον Επιχειρηματικό Χρήστη.
 • Στοιχεία επιλεγόμενης υπηρεσίας.
 • Πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

3.7. Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα [φόρμες επικοινωνίας, σελίδες της Εταιρείας στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

3.8. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου του Ιστοτόπου ή/και της εφαρμογής, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών.

3.9. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στην online πλατφόρμα ή/και εφαρμογή μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

4. ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

4.1 Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα Χρηστών είτε απευθείας από τους Χρήστες είτε από τις Ακαδημίες και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής.

4.2 Κάθε Ακαδημία κοινοποιεί στην Εταιρεία, μέσω καταχώρισης στην Πλατφόρμα, Προσωπικά Δεδομένα, που αφορούν Χρήστες (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών, στατιστικά δεδομένα αθλητών κλπ). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά των Χρηστών καθώς και τα δεδομένα που οι Χρήστες καταχωρούν στην Πλατφόρμα, κατόπιν συγκατάθεσης τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής.

5. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση και χρήση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App, στο πλαίσιο και για την εκτέλεση της σύμβασής σας με την Εταιρεία [κατ’ άρθρο 6 § 1 (β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR ή Γ.Κ.Π.Δ.)], καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App.
 • Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App.
 • Βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την πλοήγηση και χρήση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App.

5.2. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (email κλπ) για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Συγκεκριμένα, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία η Εταιρεία μας, δύναται να σας αποστείλει newsletters σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες μας κατόπιν συναλλαγής σας με την Εταιρεία, σας παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή, με εύκολο τρόπο και δωρεάν (unsubscribe) σε κάθε μήνυμα.

5.3. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας, στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς βάσει των όρων χρήσης του Προγράμματος PlayerDex, στο οποίο Πρόγραμμα συμμετέχετε οικειοθελώς και αυτοβούλως αποδεχόμενοι τους όρους εγγραφής και εκτέλεσής του και από το οποίο μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή του, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του Γ.Κ.Π.Δ., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας απέναντι στους απλούς και Επιχειρηματικούς Χρήστες της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App (χρήση για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθείσων υπηρεσιών).
 • Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Επικοινωνία με πελάτες μας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων.

5.4. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. στοιχεία τιμολόγησης παραγγελίας) για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με έννομες υποχρεώσεις της (Φορολογική χρήση κλπ).

5.5. Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:

 • Βελτίωση και ανανέωση των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας.
 • Διαχείριση του πελατολογίου μας.
 • Υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5.6. Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

6. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

6.1. Εμπορική Επικοινωνία: Υπό τον όρο λήψης της ειδικότερης και ξεχωριστής για το καθένα από τα κατωτέρω, συγκατάθεσης από εσάς, η Εταιρεία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Γενική Εμπορική Επικοινωνία

Κατόπιν συγκατάθεσής σας η Εταιρεία μας θα δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώνετε, με σκοπό την εμπορική προώθηση, διενεργώντας εμπορικές επικοινωνίες [τηλεφωνικά, με email, με μήνυμα στο κινητό σας ή μέσω applications (π.χ. viber) - κατά περίπτωση, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει με γενική ενημέρωσή σας για:

 • Προσφορές
 • Προωθητικές Ενέργειες
 • Εν γένει τις υπηρεσίες μας
 • Την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς
 • Την διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Εμπορική επικοινωνία με βάση τις προτιμήσεις σας

Κατόπιν συγκατάθεσής σας η Εταιρεία μας θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προς τον σκοπό της προσωποποιημένης εμπορικής προώθησης προς εσάς, με βάση τις προτιμήσεις σας και τις αξιολογήσεις σας κατά την χρήση του Προγράμματος PlayerDex. Ειδικότερα, για την διαμόρφωση της εξατομικευμένης ενημέρωσης λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά τα κάτωθι στοιχεία:

 • Η θέση σας ως παίκτης
 • Οι συμμετοχές σας στα αγωνίσματα
 • Οι επιδόσεις σας
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης του παίκτη.
 • Η περιοχή κατοικίας του παίκτη

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία μας εξάγει τις προσωπικές σας προτιμήσεις βάσει των οποίων θα σας αποστέλλει εξατομικευμένες ενημερώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου το καταναλωτικό προφίλ προκύπτει από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η Εταιρεία μας σας παρέχει πληροφορίες για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και σας παρέχει το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την Εταιρεία, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

6.2. Προαιρετικά στοιχεία εγγραφής: Εφόσον δηλώσετε τα προαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής σας ή/και στην αίτηση δημιουργίας/ενεργοποίησης του Λογαριασμού σας (εφόσον δημιουργήσετε Λογαριασμό στην online πλατφόρμα www.playerdex.app ή στο PlayerDex App) μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ασφάλειας και στατιστικής ανάλυσης καθώς και για εμπορική επικοινωνία (εφόσον συναινέσετε για αυτήν κατά τα ανωτέρω).

6.3. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν σκοπό ή για συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας ή για όλους τους σκοπούς και τα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο link στο e-mail επικοινωνίας ή sms ή viber ή με πρόσβαση στο ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας στον Λογαριασμό σας (εφόσον έχετε λογαριασμό στην online πλατφόρμα www.playerdex.app ή στο PlayerDex App.). Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

6.4. Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στην online πλατφόρμα www.playerdex.app ή στο PlayerDex App, λογίζεται ως ελεύθερη ρητή δήλωση της συγκατάθεσης σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα.

6.5. Συγκατάθεση παιδιού

Σε περίπτωση ενεργοποίησης των υπηρεσιών της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App από ανήλικο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί, κατόπιν συγκατάθεσης του, μόνο εάν είναι έχει συμπληρώσει τα 16 έτη της ηλικίας του. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η Εταιρεία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης. Προς τον σκοπό αυτό, νομίμως η Εταιρεία μας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του παιδιού, ώστε αφού επιτύχει την ταυτοποίησή τους να επιβεβαιώσει τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης. Η Εταιρεία, διατηρεί τα ως άνω δεδομένα, για όσο χρόνο ο ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών της, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης.

Η πρόσκληση προς τον ανήλικο να εγκαταστήσει την Εφαρμογή, από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνά του (γονέας/κηδεμόνας), συνιστά έγκριση από το πρόσωπο αυτό, της δηλούμενης συγκατάθεσης του ανηλίκου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μας μέσω της αίτησής σας για την εγγραφή σας καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά τη χρήση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης και την εκτέλεση του Προγράμματος PlayerDex, διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε και διαγράφονται κατόπιν αιτήσεώς σας προς την Εταιρεία. Η απεγκατάσταση της εφαρμογής PlayerDex δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπώς, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε το προφίλ σας ανά πάσα στιγμή (κατόπιν αλλαγή συσκευής κινητής τηλεφωνίας, διαγραφή της εφαρμογής εκ παραδρομής κλπ).

7.2. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου την εφαρμογή για καταχώρηση νέων δεδομένων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η Εταιρεία θα σας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προκειμένου να μας γνωρίσετε αν επιθυμείτε να διατηρήσει ή να προβεί σε διαγραφή των δεδομένων σας και παύση της χρήσης αυτών εφεξής. Εφόσον δεν απαντήσετε εντός εξήντα (60) ημερών, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται.

7.3. Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία μας καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογικές υποχρεώσεις κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη δυνατή περίοδο διατήρησής τους. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας μας από τη σύμβαση/χρήση των υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να ενημερώσετε και να διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

α) Ενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή PlayerDex App, την οποία έχει δημιουργήσει η Εταιρεία μας προκειμένου να παρέχονται, στους χρήστες της εφαρμογής, πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα PlayerDex.

β) Επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2294063426 της Εταιρείας μας και αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας, την και το κινητό σας (προς ταυτοποίησή σας)

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

9.1. Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Στην παρούσα Πολιτική μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εταιρεία με αποστολή email στο: privacy@onetouchfootball.gr.

9.2. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω τα δικαιώματά σας, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, που διατηρεί η Εταιρεία μας, καθώς και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την συμπλήρωση τυχόν ανακριβειών και ελλείψεων των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας, κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που εκτελείται από την Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων: Μπορείτε να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

9.3. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα για ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

9.4. Η Εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του και την ταυτοποίησή σας, ενημερώνοντάς σας για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

9.5. Η ανταπόκριση της Εταιρείας στα δικαιώματά των Πελατών της, παρέχεται δωρεάν. Εντούτοις, εφόσον κάποιο αίτημα προδήλως δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου ή είναι υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα των αιτημάτων, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.

9.6. Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβαστεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

9.7 Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

9.8. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο email: privacy@onetouchfootball.gr και να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας. Η Εταιρεία μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή στο τηλ. 2294063426, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: Ιστότοπος: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

10. ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PlayerDex και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την Εκτέλεση, την Βελτιστοποίηση και την Ασφάλεια του Προγράμματος– ειδικότερα:

(α) Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με εγκεκριμένες Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας μας ως Εκτελούσες την Επεξεργασία. Συγκεκριμένα, η εκάστοτε Ακαδημία ενεργεί ως διαχειρίστρια του Προγράμματος PlayerDex για τα μέλη που εγγράφονται, μέσω της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App προς χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα PlayerDex για τα μέλη του.

(β) Η Εταιρεία μας συνεργάζεται, επιπροσθέτως, με τρίτες εταιρείες για την εξαργύρωση προσφορών της OneTouch Football. Οι τρίτοι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας απόκτησης ή εξαργύρωσης των προσφορών. Οι συνεργάτες αυτοί ενδέχεται να ζητήσουν την ταυτοποίησή σας για την απόκτηση ή εξαργύρωση των προσφορών που δικαιούστε.

(γ) Επίσης, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του Προγράμματος PlayerDex, όπως η εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App.

(δ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Εφόσον προβλέπεται η προηγούμενη ενημέρωσή σας βάση του νόμου, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 9 ανωτέρω.

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβαστούν δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ο.Χ., για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, η διαβίβαση θα γίνεται μόνο στις προβλεπόμενες στον νόμο περιπτώσεις ή με τις κατάλληλες εγγυήσεις, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο www.onetouchfootball.gr.

11. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments).

11.2. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Το ως άνω προσωπικό, που διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, τελεί υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μόνο κατ’ εντολή και κατά τις οδηγίες της Εταιρείας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μας μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους συνεργάτες της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια των δεδομένων στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη απειλών που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και κινδύνων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία μας ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων.

11.3. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για τη χρήση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App και ειδικότερα να απαγορεύετε τη χρήση/πρόσβαση της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

11.4. Επίσης, εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία για σκοπούς παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.1.2., η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί και κατάλληλες μαθηματικές ή/και στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ και πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή συμπεράσματα.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

13.1 Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με την Πολιτική της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

13.2 Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

13.3 Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής.

14. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της ιστοσελίδας, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα σύνδεσμο.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης του Προγράμματος PlayerDex.

15. Σχέση της Εταιρείας με Επιχειρηματικούς Χρήστες (Ακαδημίες) ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κάθε Επιχειρηματικός Χρήστης (Ακαδημία) αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα:

 1. Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών της Πλατφόρμας www.playerdex.app, ή της Εφαρμογής PlayerDex App που διενεργείται από τον Επιχειρηματικό Χρήστη ή τους συνεργάτες του, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Ακαδημία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνο ο Επιχειρηματικός Χρήστης.
 2. Η Ακαδημία αναρτά/καταχωρεί στην Πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα Χρηστών, τα οποία είτε λαμβάνει απευθείας από τους Χρήστες (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών), είτε δημιουργεί με βάση τη δραστηριότητα των Αθλητών (π.χ. στατιστικά δεδομένα αθλητών).
 3. Η Εταιρεία θα είναι αποδέκτης των δεδομένων που η Ακαδημία καταχωρεί στην Πλατφόρμα και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
 4. Η Ακαδημία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της οφείλουν να γνωρίζουν την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 5. Η Ακαδημία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της Πλατφόρμας με τον Γ.Κ.Π.Δ. και την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 6. Η Ακαδημία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις απατήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης νομοθεσίας, τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
 7. Τα Δεδομένα που κοινοποιούνται από την Ακαδημία στην Εταιρεία πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και να έχουν ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, διαφανή και αντικειμενικό.
 8. Η Ακαδημία εξασφαλίζει τη λήψη της ελεύθερης συγκατάθεσης των Χρηστών, κατόπιν σαφούς ενημέρωσής τους, για την ανάρτηση των προσωπικών τους δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και την κοινοποίησή τους στην Εταιρεία. Η Ακαδημία είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συνδρομή της συγκατάθεσης των Χρηστών.
 9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών, της Ακαδημίας, των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, του Κράτους και κάθε τρίτου για τυχόν πράξη ή παράλειψη της Ακαδημίας που συνιστά παραβίαση του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης περί προσωπικών δεδομένων Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ακαδημία ευθύνεται πλήρως έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία της Εταιρείας, καθώς και για κάθε διοικητικό ή άλλους είδους πρόστιμο τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, εξαιτίας της αθέτησης από την Ακαδημία των υποχρεώσεών της που απορρέουν την παρούσα Πολιτική, τον Γ.Κ.Π.Δ., την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.
 10. Η Εταιρεία και η Ακαδημία δεσμεύονται να αλληλοβοηθούνται και να συνεργάζονται για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο περί Προσωπικών Δεδομένων, για την παροχή κάθε πληροφορίας προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις αμφοτέρων, καθώς επίσης και για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων και τη συμμόρφωση προς τις αιτήσεις / υποδείξεις / ελέγχους ή ειδοποιήσεις κάθε αρμόδιας Δημόσιας Αρχής σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται.